وبگاه شخصی اسماعيل سيفي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: اسماعيل
نام خانوادگي: سيفي
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: باغبانی
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://seifi.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: esmaeilseifi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 20422
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان